بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی

فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی

فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

مسئولین سایت در کلاس ششم

مسئولین سایت در کلاس ششم

گزارش دومین روز المپیک بازی های دهه فجر

گزارش دومین روز المپیک بازی های دهه فجر

گزارش دومین روز المپیک بازی های دهه فجر

گزارش دومین روز المپیک بازی های دهه فجر

گزارش دومین روز المپیک بازی های دهه فجر

گزارش دومین روز المپیک بازی های دهه فجر