خیر مقدم به فرزند شهید

سلام بابای آسمانی

ب مثل بابا ...


۱۵ مهر ۱۳۹۶ / ۰۷:۱۶:۲۶
۲۶۰۷


بابای مهربانم  امروز جشن شکوفه های من بود

ب مثل بابا....
امروز روز اول مدرسه ام بود 
جایت خالی بابا...
ذوق دارم حروف را یاد بگیرم 
وبنویسم ب مثل بابا...
بنویسم،بابا آب داد،نفس داد،جان داد
تا من ودوستانم راحت وآسوده درکلاس
بلندبلند بخوانیم ب مثل بابا...
بابای من بابای همه شده،این را امروز فهمیدم...
امروزمن بودم ویک قلب پرازبابا...
من بودم وعکس سرشارازمهربانی ات..
من بودم وافتخاربه پدرقهرمانی که حسین وارجنگید...
بابا،
هرکدام از دوستانم که درس رابلند بلند تکرار کنند واخرش بگویند ب مثل بابا 
من تورامجسم خواهم کرد 
بابا چقدر تو بابا بودی وهستی...
آنها میخوانند ب مثل بابا...
من درتصورتو،میخوانم 
عشق مثل بابا...
قهرمان مثل بابا...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.