آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت هجدهم


۲۳ مهر ۱۳۹۶ / ۱۵:۲۲:۳۲
۳۳۸


دروازبان

دروازه بان مي تواند با تمامي اعضاي بدن خود توپ را دفع كند اما او سعي مي كند بيشتر با دست ها و پاهاي خود دفاع كند دروازه بان كليه اعمال خود را از حالت به اصطلاح جاگيري اصلي شروع مي كند . ( به شكل هاي : جاگيري اصلي ، دفاع توپ هاي بلند ، دفاع توپ هاي نيمه بلند ، دفاع توپ هاي كوتاه ، دفاع پرتاب هاي از زاويه تنگ ، دفاع پرتاب هاي رو به رو توجه كنيد ) .اساس ايستادن دروازه بان الف ) وقتي كه توپ در قسمت وسط زمين ( نسبت به دروازه ) قرار مي گيرد : 1- محل ايستادن دروازه بان 10-5 سانتي متر در  جلو و در وسط خط دروازه مي باشد . 2- پاها به اندازه عرض شانه بازو كمي از ناحيه زانو  خميده مي شوند . 3- دست ها از ناحيه آرنج به طرف بالا خم مي شوند . 4- كف دست ها براي كنترل و دفع توپ با پنجه هاي  باز به طرف جلو نگه داشته مي شوند . 5- فاصله دست ها از يكديگر كمب بيشتر از عرض شانه  مي باشد.  وقتي كه توپ در گوشه هاي زمين قرار مي گيرد : 1-2- پاها تقريبا به هم چسبيده و دست مجاور تير عمودي دروازه براي پوشاندن فضاي خالي بالايي دروازه مورد استفاده قرار مي گيرد .3- دست ديگر در اين حالت در قسمت پائين بدن ( ناحيه كمر) جهت جلوگيري از نفوذ توپ نگه داشته مي شودطريقه مهار توپ به وسيله دست ها : توپ هايي كه به زواياي بالايي دروازه پرتاب مي شود ، حتما بايد با حركات سريع دست ها مهار كرد . براي نزديك شدن و دفع توپ بهتر است كه همواره حركت دست يك گام نيز در حالت معمولي يا جهش به طرف زاويه شوت شده ، برداشته شود .طريقه مهار توپ به وسيله پاها : در اين حالت دروازه بان مي بايستي پاي نزديك تر را جهت سد كردن حركت توپ به طرف زاويه ي شوت شده پرتاب نمايد . براي اين كه فضاي بيشتري از زاويه ي پائين دروازه پوشانده شود بهتر است ، دست موافق پا را نيز در امتداد آن قرار د
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.