آموزش

توابع سرسره ای و گلدانی


خلاصه :

در این مطلب توضیحات اندکی در مورد دو تابع گلدانی وسرسره ای داده شده است.

نمودار گلدانی 

f(x) = \left | x-a \right | + \left | x-b \right |

به این نمودار، نمودار گلدانی می‌گویند. زیرا شکل آن شبیه گلدان است. مثال زیر را ببینید:

f(x)=\left | x-1 \right | + \left | x+3 \right |=\left\{\begin{matrix} -2x-2& x < -3\\  4 & -3 \leqslant x < 1\\  2x+2& x \geqslant 1\end{matrix}\right.

نکته1: نقاط x=a و x=b محل شکستی نمودار هستند.

نکته2: خط x = \frac{a+b}{2} محور تقارن منحنی است.

نکته3: در نقاط کمتر از a ، تابع نزولی است. بین a و b تابع ثابت است. در نقاط بیشتر از b ، تابع صعودی است.

نکته4:برای رسم آن یا باید از راه جدول تعیین حالت که در کتاب حسابان 1 در صفحات 24 و 25 آمده است آن را رسم کنیم یا ابتدا ریشه های درون قدر مطلق را در می آوریم و به ازای آنها مقدار y  را نیز در می آوریم .سپس نقاط بدست آمده را به هم وصل میکنیم . شکل حاصل مقدار ثابت در تابع گلدانی ما است.سپس دو یال این تابع را نیز رسم میکنیم.

نمودار سرسره

f(x) = \left | x-a \right | - \left | x-b \right |

این نمودار شبیه به یک سرسره است. مثال زیر را ببینید:

f(x)=\left | x-1 \right | - \left | x+3 \right |=\left\{\begin{matrix} 4& x < -3\\  -2x-2 & -3 \leqslant x < 1\\  -4& x \geqslant 1\end{matrix}\right.

نکته1: نقاط x=a و x=b محل شکستی نمودار هستند

نکته2: نقطه‌ی (\frac{a+b}{2},0) نقطه‌ی تقارن منحنی است

نکته3: تابع بین a و b نزولی یا صعودی است و در باقی نقاط خط ثابت است

نکته4: برای رسم آن یا باید از راه جدول تعیین حالت که در کتاب حسابان 1 در صفحات 24 و 25 آمده است آن را رسم کنیم یا ابتدا ریشه های درون قدر مطلق را در می آوریم و به ازای آنها مقداررا نیز در می آوریم .سپس نقاط بدست آمده را به هم وصل میکنیم . شکل حاصل مقدار متغیر در این تابع است سپس از کنار ها ادامه تابع را رسم میکنیم

 

برای کمک گرفتن میتوانید به صفحه 52 گتاب کار خیلی سبز برای حسابان 1 مراجعه کنید.

۴ سال پیش
خوب بود یه چیزایی رو رمز گشایی کردم فهمیدم ولی اخه... خودت عکس رو ببین...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
SR خوب بود یه چیزایی رو رمز گشایی کردم فهمیدم ولی اخه... خودت عکس رو ببین...
نمودار سرسره
f(x) = \left | x-a \right | - \left | x-b \right |
این نمودار شبیه به یک سرسره است. مثال زیر را ببینید:

f(x)=\left | x-1 \right | - \left | x+3 \right |=\left\{\begin{matrix} 4& x < -3\\ -2x-2 & -3 \leqslant x < 1\\ -4& x \geqslant 1\end{matrix}\right.نکته1: نقاط x=a و x=b محل شکستی نمودار هستند

نکته2: نقطه‌ی (\frac{a+b}{2},0) نقطه‌ی تقارن منحنی است

نکته3: تابع بین a و b نزولی یا صعودی است و در باقی نقاط خط ثابت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران