دوره آموزشی

دانش افزایی ویژه اولیاء

تربیت عاطفی ، اجتماعی

تربیت عاطفی ، اجتماعی


خلاصه :

تربیت عاطفی ، اجتماعی

نیروی محرکه رفتارهای بشری چه نام دارد؟

:hibiscus: انگیزه های انسانی چگونه ایجاد شده و استمرار می یابند؟

چه عواملی باعث تقویت انگیزه ها شده و به آنها دوام می بخشند؟

چه عواملی انگیزه ها را تضعیف و یا کاملا خنثی می سازند؟

ارتباط اجتماعی چه نقشی در انگیزش انسان دارد؟

تعامل کودک و نوجوان با جامعه از چه مکانیزمی تبعیت می کند؟

ارتباط سالم و پویای اجتماعی با دیگران از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

در این دوره متاسفانه به هیچکدام از سوالاتی که در معرفی کارگاه مطرح شده بود پاسخ داده نشد.
از استادی چنین توقع بیش از این بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران