آموزش

الگو و دنباله

مسئله ي پيشنهادي

اگه تونستي حلش كن !!!


خلاصه :

سوال وي‍ژه دانش آموزان پايه ي دهم ....

جمله ي عمومي دنباله زير را بيابيد:

  ... و۳۵ و ۲۲ و ۱۲و ۵ و ۱

 

۴ سال پیش
آقا این چیه؟
چرا تابع شبیه تابع لگاریتمیه؟
من از وارون تابع حلش کردم
3n2_n/2
۳ان به توان دو منفی ان کل عبارت تقسیم بر دو

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
سلام سینا جان
درسته
اما منظور من این بود که از راه عادی یعنی راه دنباله غیر خطی حلش کنی
با الگوی هندسی (شکل) حلش کن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام استاد دانش آموز اینجا نیستم ولی ....
a+b+c=1
3a+b=4
2a=3
از این رو a=3/2 b=-1/2 c=0

3/2n2 -n/2

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران