آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت بیستم


۱۰ آبان ۱۳۹۶ / ۱۶:۲۹:۳۰
۱۴۴۸


سیستم های مختلف دفاعی

هدف گروهي ، جلوگيري از گل خوردن است ، و اين امر احتياج به يك سيستم مناسب دارد كه بازيكنان به وسيله آن در محوطه دفاعي كه تقريبا 18 متر عرض و 6 متر طول عمقدارد. با هدف و به صورت هماهنگ عمل كنند . سيستم دفاعي بايد تضمين كند كه بازيكنان مدافع به صورت بهم پيوسته عمل كرده و هماهنگي لازم را در مقابل مهاجمان داشته باشند و در شرايط مخصوصي به كمك يار خود بروند . به طور مثال اگر بازيكني به صاحب توپ حمله كند ، يارش به جاي او آمده محوطه آزاد شده را پر مي سازد .اساس ايستادن بازيكن دفاعي : براي اينكه بازيكن دفاعي نسبت به حمله كننده و توپ در منطقه دفاع ، عكس العمل سريع و صحيح نشان دهد ، مي بايستي حالت گارد هندبال به خود بگيرد . كه اين حالت به شرح زير است :پاها را به اندازه عرض شانه باز و از ناحيه زانو كمي خم باشند .وزن بدن را به طور مساوي روي دو پا متمركز نمايند .دست ها از ناحيه آرنج به طرف بالا خم نموده و در جلوي سينه يا در طرفين بدن نگه دارند .طريقه برداشتم گام به طرفين و جلو : از آن جا كه در سيستم هاي دفاعي ، حركت صحيح بازيكن به طرفين و جلو براي پوشش و دفاع از حمله كننده اساس و پايه عملي دفاع را تشكيل مي دهد :الف – در حركت به طرفين بازيكن دفاعي با حركت سريع و خيلي كوتاه در حالت پاي گارد بدون به هم خوردن فاصله پا ها در وضعيت جديد قرار مي گيرد .ب – براي حركت به طرف جلو ، بازيكن دفاعي دو پائي سه گام به طرف جلو برداشته و با همان حالت به طرف عقب حركت مي نمايد .طريقه مواظبت از حريف : بازيكن دفاع مي بايستي دائما يك دست را نزديك باسن و دست ديگر را روبروي دست پرتاب حريف و توپ قرار دهد . اساسي ترين سيستم هاي دفاعي در هندبال سيستم دفاعي 1 : 2 : 3 : به بازيكنان امكانات حركتي زيادي را در عرض و عمق مي دهد و در آن مي توان هم يادگيري كرد و هم متمركز فكر را روي توپ گذاشته ، روي آن عمل كرد . در اين نوع سيستم چون بازيكنان در عمق هاي مختلف عمل مي كنند ، نياز زيادي به هماهنگي بين آن هاست ( شكل 99) .سيستم 1 : 5 : اين سيستم به عنوان يك تدبير در مقابل تيم هايي كه داراي بازيكنان محوطه عقب قوي بوده ، در ضمن از قابليت هاي خوبي برخوردار هستند و بازي تيم را سازمان دهي مي كنند ، تكامل يافته است .پنج بازيكني كه در پشت خط دايره دروازه بان قرار دارند ، اغلب با تمركز روي توپ دفاع مي كنند ، در حالي كه بازيكن به جلو رفته يارگيري كرده و وظايف دفاعي مخصوص را به عهده دارد ( شكل 100) . سيستم دفاعي 2 : 4 : در اين سيستم چهار بازيكن در روي خط دايره دروازه بان و دو بازيكن در جلو عمل مي كنند . اما آن ها با داشتن تماس با يكديگر به عنوان يك ديوار متشكل عمل مي كنند( شكل 101) .  سيستم دفاعي 0 : 6 : اين سيستم از طرف بازيكنان بلند قد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد : زيرا به وسيله اين سيستم كه ديوار دفاعي متشكل نام دارد مي توان پرتاب هاي دور را بلوكه كرده و از پرتاب هاي نزديك بهتر جلوگيري كرد . بسياري از تيم هاي خوب و صاحب نام در هندبال با اين سيستم دفاعي بازي مي كنند ( شكل 102 ) .وظايف بازيكنان در دفاع (0 : 6 ) : 1- خارج شدن از منطقه دفاعي و محافظت و جلوگيري از نفوذ بازيكن حمله مقابل خود ، وقتي كه توپ دريافت كرده باشد . دو مدافع گوش از منطقه دفاعي خارج نميشوند . 2- برگشت به وضعيت اوليه پس از خارج شدن توپ از دست نفرات حمله مقابل .3- همكاري كردن و هماهنگي با نفرات ديگر در خط دفاعي .محاسن : 1- به علت فشردگي سد دفاعي ، نفوذ براي نفرات تيم مقابل مشكل است . 2- حركات و فعاليت هاي تبم حمله قابل تعقيب و كنترل مي باشد . 3- تغيير سيستم دفاعي به سيستم ديگر به سادگي قابل اجراست .توجه : سيستم هاي دفاعي (( 2 : 4 )) و (( 1 : 2 : 3 )) به علت ضعف ها و معايب زياد كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.