عکس

گران بها ترین سنگ های جهان

عکس


۲۵ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۱:۴۳:۳۹
۳۹۰


کم یاب ترین سنگ های جهان کدام ها هستند .؟ میلیون ها سنگ در جهان وجود دارد که تعدادکمی از آن  ها بانام کم یاب شنا خته می شوند  .  

سنگ  ها یی که برای انگشتر استفاده می کنیم

علا وه بر زیبا یی  خواص هم دارند.

 

 

 

خواص سنگ عقیق

 1در سف موجب ایمنی وحفا ظت از بدی .

2  خیر ونیکی به همراه دارد  .

3   غم وغصه را از استفاده کننده دور می کند.

4    فقررا ازبین می برد روزی را افزایش می دهد.

5  کار هارا با نیکی سر انجام می دهد.

6  موجب اجا بت دعا می شودو بر آورده شدن هر حا جتی.

7  موجب برکت ایمنی از هر بلا می شود.

8  ایمنی از شاه ظالم هم از فوا ید اوست.

9 این سنگ پا داش زیادی دارد . به توری که همراه داشتن آن در نماز معا دل است با هزار رکعت

است.

خواص سنگ حدید

 1 موجب نیر مندی می شود.

2  باعث دوری از جن هاوحفا ظت ازشیاطین.

3   استفا ده کنندرا از شر هر موجو دی در امان می دارد.

4    اثر چشم بد را از بین می برد.

5    با عث آسا نی وز حمل می شود.

6     برای اجابت شدن حا جات دشوار نیک است.

7      باعثد ایمنی از ترس می شود.

نکته:همراه داشتن سنگ حدید در نماز مکروه است.

 

خواص سنگ فیر و زه

1  سنگ فیروزه عامل فتح و پیروزی است.

 2  دور گر ننده درد ها ی چشم می با شد.

3   موجب  آرامش قلبی سینه خوا هد شد.

4  سنگ فیروزه قوت قلب را زیاد می کند.

5  با عث بر آور ده شدن هر حا جتی می شود.

6  با عث بی نیا زی و دوری از فقر خوا هد شد.

7  برای بچه دار شد ن هم مفید است.

8   در استجا بت دع هم تعثیر زیادی دارد.

 

خواص سنگ یاقوت

 

1فقر را از بین می برد و روزی را زیا د می کند.

2سنگ یاقوت به دارنده اش نجا بت  می دهد .

3 سنگ یا قوت پریشانی را از بین می برد.

منابع و مآخذ:نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.