آموزش

صورت مشترک گرفتن!


خلاصه :

بی نهایت روش محاسبه وجود دارد... و مغز انسان گنجایشی برای همه ی آنها ندارد!

میتوانم به جای مخرج صورت را یکی کنم!

میخواهم 2/203  را با 3/304 مقایسه کنم. می توانم مخرج مشترک خیلی بزرگ را بگیرم یا صورت را 6 بگیرم. به فرض که صورت مشترک را 6 میگیرم.

آنوقت مخرج ها را در می آورم

وقتی مخرج ها در آمدند، میبینم کدام بزرگ تر است: هر مخرجی بزرگتر بود کسر ان کوچکتر  تر است.         یادتان نرود: از این تاکتیک در ضرب، تقسیم، جمع یا تفریق استفاده نکنید.

 

6/608=3/304        <      6/609=2/203

۳ سال پیش
نظر بدید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
اتفاقا ضرب و تقسیم کسر ساده ترر است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
mr.mrd اتفاقا ضرب و تقسیم کسر ساده ترر است
نه ما سال پنجم ضرب و تقسیم کسر را یاد گرفتیم اما مخرج مشترک را کلاس چهارم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
به سالش نیست به مبحسه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
آسونن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران