دلنوشت

گرگ های خاکستری


خلاصه :

آن ها خیلی سنگ دل هستتند.گروهی زندگی می کننن وتوی منابق سرد زندگی می کنند.

لینک مطلب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران