دلنوشت

روز شب


خلاصه :

ما در روز ها بیداریم وشب هاست که بدنمان نیاز به خواب دارد.

شبها تاریک است و روزها گرم. به این نکته هم باید توجه کنیم که دمای صبح، ظهر و شب، با هم فرق های فراوانی دارد.گرما و نور روزها به خاطر خورشید است. شبها که خورشید نیست، تاریک می شود و سرد. بعضی شبها مثل شب های تابستان خیلی سرد نیست. برای این که خورشید نزدیک زمین است ولی  عین روز تابستان گرم نیست.

شباهت هایشان هم زیاد است، ولی نه به اندازه ی تفاوت هایشان. مثلا یکی از شباهت هایشان این است که وسایل فرق نمی کنند و فقط چون شبها تاریک است، ما اون وسایل ها را دقیق نمی بینیم.

۳ سال پیش
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
افرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران