دلنوشت

اعضای بدن


خلاصه :

اعضای داخلی ی بدن انسان

اعضای بدن
بدن ما از تعداد زیادی اعضای متفاوت تشکیل شده است. همه اعضا شبهه هم نیستند، و وظایف مختلف را انجام میدهند. ما 
اعضای بدن خود را دایما استفاده میکنیم. بعضی اعضا در داخل بدن قرار دارد. اینها اعضای داخلی اند، و ما آنها را با چشمان 
خود نمی توانیم ببینیم. مگر ما میدانیم که آنها آنجا هستند و کار میکنند، حتی هنگامیکه ما میخوابیم.
آیا تو احساس میکنی که قلبت میزند؟ چونکه قلب در همین لحظه خون پمپ میکند، بدون اینکه تو به آن فکر کنی. میدانستی که 
قتقتک دادن خود ناممکن است؟ چونکه مغز شما میداند که تو برای قتقتک دادن خود پالن کرده اید و از همینرو آن احساس را نا 
دیده میگیرد.
همه چیز که در بدن رخ میدهد یک معنی دارد. اعضای بدن بهم نیاز دارند تا خوب کار کنند، آنها باید همکاری کنند.
میدانستی که تو 17 عضله را بکار می بری زمانیکه فقط یک تبسم میکنی؟
مغز
مغز مثل یک کمپیوتر است که بدن ما را کنترول مینماید. ما به مغز برای فکر کردن و بحرکت درآوردن بدن ما نیاز داریم. مغز 
همچنان بسیار چیزها را کنترول میکند که ما خود در باره آنها تصمیم نمیگیریم. مغز بطور مثال سرعت ضربان قلب را کنترول 
مینماید، اینکه چقدر گرسنه میشویم و چقدر باید بخوابیم. 
مغز پیامها را از حواس ما دریافت میکند. اگر تو بطور مثال خود را بسوزانی، مغز پیام میگیرد که دردی است. آنگاه مغز پیام 
متقابل میفرستد که دست باید از حرارت دور شود. همه آنچه را که می بینیم، می شنویم، استنشاق میکنیم و احساس مینمایم در 
مغز ثبت میگردد. بدینگونه ما می آموزیم و دانش در مورد چیزهای که در اطراف ما رخ میدهد بدست می آوریم.

لطفا نضر بدهید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خوب ولی عالی نه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

لایک هاتو پاک میکنم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران