دلنوشت

زمین در هنگام فصل ها


خلاصه :

فصل ها ادامه دارند تا این که

فصل ها در زمین ادامه دارد تا این که خروشید فصل هارا از بین می برند.
ستاره شناسان به این فکر می کنند پنج میلیارد سال بعد خورشید بیشتر و بیشتر می شود و بعضی از سیارات را از بین می برد از جمله زمین.
فرض کنید که زمین یک سیاره عقب باشد آن وقت یکسال زمینی می شود 3 سال یا 2 سال زمینی و فصل ها یک ماه به بشر اضافه میشه الاوه بر این بر قطب شمال و جنوب حدود 6 ماه اضافه می شد.
حالا  به جای اینکه فرض کنید زمین  یک سیاره عقب تر از جای خودش باشد پشت نپتون باشد.
آن وقت یک سال می شد 1570 سال زمینی.
 فصل ها میوه های مختلف دارد.
فصل ها بر اثر گردش زمین به دور خورشید و به دور خودش به وجود می آید.
حالا در قطب شمال و جنوب این شکلی است:قطب شمال چون بهار به طرف خورشید زمین است 6 ماه روشن است  بر عکس قطب جنوب 6 ماه شب است.
وقتی زمین از بهار به پاییز می رسد کاملا برعکس می شود یعنی:قطب جنوب 6 ماه روز است و قطب شمال 6 ماه شب است.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران