دلنوشت

Solar System


خلاصه :

منظومه ی شمسی 🪐    

solar system :

Hi ! today I want to talk about the solar system

there are 8 planets in our solar system called Mercury,Venus,Earth,Mars,Jupiter,Saturn,Uranus and Neptune.

they revolve around the sun.

Mercury is the closest planet to the sun and the smallest planet in the solar system

. Venus is the brightest and hotest planet in the solar system

. our planet Earth is planet with a good weather for life.

Mars is a red planet with The deepest valley and the highest peak .

Jupiter is the largest planet in the solar system .

Saturn is the planet with the ring and has the most moons in the system .

Uranus is very cold and cloudy. and has a thin ring .

Neptune is the farthest planet from the sun but it is warmer than Uranus . and is made of gass.

 

منظومه ی شمسی :

سلام ! امروز می خواهم در مورد منظومه شمسی صحبت کنم

در منظومه شمسی 8 سیاره به نام های عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون وجود دارد.

آنها به دور خورشید می چرخند

عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و کوچکترین سیاره منظومه شمسی است.

زهره درخشان ترین و گرم ترین سیاره منظومه شمسی است.

سیاره ما زمین سیاره ای با آب و هوای مناسب برای زندگی است.

مریخ سیاره ای قرمز رنگ با عمیق ترین دره و بلندترین قله است.

مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.

زحل سیاره ای با حلقه است و بیشترین قمر را در این منظومه دارد. اورانوس بسیار سرد و ابری است. و دارای یک حلقه نازک است.

نپتون دورترین سیاره از خورشید است اما گرمتر از اورانوس است. و از گاز ساخته شده است

سلام عالی بود فقط با چه نرم افزاری این کار رو کردی؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
عالی بود واقعا دست مریزاد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بسیار خوب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دوستان عزیز
به محتوای اجسام هوایی و فضایی هم سر بزنین فیلم جدیدی آپلود شده است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
خیلی با حال بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران