دلنوشت

گردباد خیلی قوی هست

گردباد


خلاصه :

گردباد قویترین چیز روی زمین است.

بیشترین گردباد ها در،دیکسی الی  و ترنادو الی اتفاق می افتد

حتماََ درسته
عالی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی آلی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
https://www.aparat.com/v/gdpvW/%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

لینک آقایان ببینید فیلم من خراب شده است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران