روش میزان

راهکارها و مثال های عملی

اصل تقویت مسئولیت پذیری به کمک توجه به انگیزه های درونی در روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰


خلاصه :

چند مثال عملی و راهکار پیرامون اصل تقویت مسئولیت پذیری به کمک توجه به انگیزه های درونی

طراحی تابلو مسئولیت ها برای نوآموزان.
انتخاب فعالیت های جذاب برای نوآموزان
 استفاده از نظر نوآموزان در موارد مختلف
 توجه به نواموزان در مورد مسئولیت هایشان
 نبود جایزه برای انجام کاری
سعی می شود از مشوق های بیرونی استفاده نشود.جایزه ای فردی داده نمی شود و تشویق ها هم گروهی استسعی می گردد در طراحی طرح درس ها به تحریک انگیزه درونی توجه شودهدف طی کردن مسیر است و غایت کار و نتیجه گرفتن برای بچه ها پررنگ نمی شودخانواده ها را در این زمینه توجیه می کنیم که در منزل هم اینگونه رفتار کنند
در هر موردی از آموزش نوآموز را تشویق می کنیم.
 خود‌مختاری و حق تعیین سرنوشت را برای نوآموز جدی بگیریم.
دلایل جدی‌تری برای انجام‌ دادن فعالیت های نوآموز پیدا کنیم.
سعی کنیم فعالیت ما حس‌و‌حال انجام کار به نوآموز بدهد.
کاری کنیم در فعالیت‌های داوطلبانه مشارکت کنند.
توجه به این موضوع که سعی بر شناخت استعدادهای او نمایم تا بدین وسیله او  راغب به انجام کار شو
در صورت بروز اشتباه همراهی بیشتری با او داشته باشم
توجیه کردن خانواده ها در جهت شناخت تفاوت انگیزه درونی با انگیزه بیرونی
برگزاری جلسات با دانش آموزان جهت رفع موانع موجود در برنامه ریزیشان
تنوع دادن فعالیت های کلاسی
در کلاس گفتگو در مورد انظباط فردی
 قرار دادن کفش ها در محل خودش بدون تذکر مستقیم
در کلاس گفتگو به وسیله انیمیشن ها و نقد آنها برای رسیدن به این هدف تلاش می شود
تشویق های لسانی جایگزین جایزه در مدرسه و منزل
 آگاه کردن خانواده ها برای کم رنگ تر کردن انگیزه های بیرونی در منزل
می توان برای بالا بردن انگیزه های درونی وعده ی انگیزه ی بیرونی را به دانش آموز ندادمی توان برای افزایش انگیزه های درونی هرکس را با خودش سنجیداگر پیشرفتی در کار دانش آموزی دیده شد آن پیشرفت را بزرگ کرده و جلوه اش بدهیم
با توجه به اندازه و ظرف دانش آموزان به آنها مسئولیت سپرده شودبدون تشویق بحث تکالیف را بصورت خود جوش انجام بدهندهماهنگی با والدین برای همراهی در بحث مسئولیت دادن در منزل نصب تابلوی مسئولیت  ها در کلاسواگذاری برنامه ها در روز تا جایی که از پس خودشان بر می آید
ظرفیت های دانش آموزان را شناسایی و متناسب با آن مسئولیت به آن ها واگذار نماییم .
پیگیری مسئولیت هایی که به دانش آموزان داده ایم که این خود از دادن مسئولیت مهم تر است .
 تکالیف و فعالیت ها به گونه ای برنامه ریزی و اجرا می شود که دانش آموزان نیازی به تشویق بیرونی برای انجام برنامه های خود نداشته باشند .
 در جلسات با والدین بر اهمیت این اصل تاکید و خواسته می شود در منزل نیز مسئولیت هایی را به فرزندانشان محول کنند و تا زمانی که این گونه مسئولیت ها در فزندمان نهادینه شود ، پیگیر وی باشند .
 ایجاد تابلوی مسئولیت ها در پایه (که در برخی موارد اختیاری و در برخی دیگر اجباری می باشد )
واگذاری تمامی کارهایی که می شود توسط دانش آموزان انجام شود به خودشان
 تشویق دانش آموزان هنگام حل مسئله
طراحی مسائلی که دانش آموزان بتوانند آن ها را در مراحل ابتدایی بتوانند به راحتی حل کنند
 انجام فعالیتهای بیشتر برای دانش آموزانی که در سطح بالاتری قرار دارند
 دانش آموزان کار ها و فعالیت ها را تا حد امکان بدون انگیزه بیرونی و مواردی مانند جایزه و... انجام دهد.
 دانش آموزان مسئولیت هایی که به آنها سپرده شده است را به خوبی و با دقت انجام دهند.
دانش آموزان با توجه به سن و ویژگی های آن سن بر مسئولیتی که به آن سپرده شده است مداومت داشته باشد. دانش آموزان با توجه به ظرفیت و توانمند ای که دارن بتوانند نهایت تلاش رو انجام دهند.
دانش آموزان از فعالیتی که انجام میدهند لذت ببرند و راضی از انجام آن باشند.
ایجاد حس رضایت و لذت در دانش آموزان به هنگام آموزش مفاهیم
 برای برانگیخته کردن دانش آموزان در حین آموزش مفاهیم از سوالات متنوع استفاده میکنم
از تشویق های لسانی استفاده میکنم تا مشوق های خارجی و بیرونی
سعی میکنم تا حد امکان از سبک یادگیری دستورزی استفاده کنم تا دانش آموزان علاقه بیشتری نشان دهند5- از مفاهیم آموزش داده شده در طراحی بازی ها استفاده میکنم
1️⃣در صحبت با دانش آموزان از مقایسه پرهیز می کنم
.2️⃣در صحبت‌های فرد به فرد خویش با دانش آموزان به استعدادها و نقاط قوتی که مشاهده نموده ام یا از خانواده دانش آموز یا دیگر مربیان شنیده‌ام اشاره خواهم داشت
.3️⃣قبل از شروع هر مبحث در عرصه مطالعات هدف از یادگیری آن مقطع و کاربرد آن در زندگی روزمره را بیان می‌کنم.
4️⃣با ابزارهای کمک آموزشی،داستان و قصه و فیلم ارزش و اهمیت آن مبحث مورد نظر در درس مطالعات یا موضوع پیش آمده در مشاوره‌ها را بیان می کنم.
5️⃣ سعی می کنم به هیچ عنوان در درس و مشاوره هایم تشویق و تنبیه را دخیل نخواهم کرد و به حداقل خواهم رساند تا عوامل بیرونی را به صفر برسانم. مثلاً ما دانش آموزرا  به مرور زمان به این باور می رسانیم که درس خواندن و نماز خواندن جزوی از انسانیت و بندگی ماست و وظیفه ماست. کاری نیست که برای انجام دادنش تشویق و برای انجام ندادنش تنبیه بشویم. لا اکراه فی الدین
شناخت و کشف استعداد دانش آموز توسط مربی به جهت ایجاد انگیزه در آن موضوع خاص
کمک گرفتن از اولیا دانش آموز در جهت شناخت توانمندی های او در جهت ایجاد روحیه و انگیزه برای پیشرفت آن.
اجازه ی تجربه اندوزی در موضوعات مختلف را به دانش آموز بدهیم تا با انگیزه شود.
 تشویق و تحسین دانش آموز نه با مادیات بلکه با محرک های درونی که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس او گردد.
با احترام گذاشتن به تفاوت های فردی دانش آموزان هرگز آنها را با یکدیگر مقایسه نکنیم
آموزش را با تهدید جلو نبریم
محیط کلاس را جذاب بسازیم تا باعث بروز کسالت نشود
تشویق دانش آموزان به انجام کارهای داوطلبانه
برای دانش آموزان با انگیزه بالا خوراک علمی کافی داشته باشیم
1تشویق دانش آموزان در زمینه خواندن قرآن با صوت که با اینکار اعتماد به نفس فرد بالاتر برودد و انگیزه لازم برای ادامه راه را داشته باشد
 تشویق دانش آموزان به انجام کارهای به صورت داوطلبانه
برای دانش آموزان با انگیزه خوراک علمی کافی داشته باشیم
 محیط کلاس را با طراحی زیبا و منتاسب جذاب سازیم تا مانع بروز کسالت روحی نشود
 آموزش را با تهدید جلو نبریم
با احترام گذاشتن به تفاوت های فردی دانش آموزان هرگز آنها را با یکدیگر مقایسه نکنیم
نداشتن نمره
نداشتن کمد جایزه
 شرط نگذاشتن در امور مختلف
 ارزشیابی توصیفی
فراهم کردن محیط و ابزار مناسب برای انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان
با احترام گذاشتن به تفاوت های فردی دانش آموزان هرگز آنها را با یکدیگر مقایسه نکنیم
آموزش را با تهدید جلو نبریم
محیط کلاس را جذاب بسازیم تا باعث بروز کسالت نشود
تشویق دانش آموزان به انجام کارهای داوطلبانه
برای دانش آموزان با انگیزه بالا خوراک علمی کافی داشته باشیم
نداشتن کمد جایزه
نداشتن نمره
نگذاشتن شرط در امور مختلف
ارزشیابی توصیفی
شرط نذاشتن برای انجام کاری
ارزشیابی توصیفی
نبود نمره
جایزه نگذاشتن
ایجاد موقعیت و ابزار مورد نیاز برای دانش اموز جهت انجام فعالیت هایش
ایجاد انگیزه
سعی میکنم هیچوقت با انگیزه های بیرونی دانش آموزان را وادار به یادگیری نکنم.
 با ارائه ابزار کمک آموزشی سعی در علاقمند کردن دانش آموزانم به درس ریاضی خواهم کرد
 با انجام کار عملی سعی در علاقمند کردن دانش آموزانم به درس ریاضی خواهم کرد.
قبل از شروع هر مبحث یا فصل، هدف از آن یادگیری آن فصل یا مبحث را برای دانش آموزانم خواهم گفت تا ایجاد انگیزه شود.
قبل از شروع درس ریاضی ، کاربرد درس ریاضی در زندگی روزمره را به دانش آموزان خواهم گفت تا موجب ایجاد انگیزه گردد.
از دانش آموزان با انگیزه می خواهیم در موضوع انگیزه های خود جهت فعالیت های خود بین گروه ها صحبت کنند و سایرین را ترغیب به فعالیت نمایند.دانش آموزان انگیزه کمک به دیگران را تقویت نمایند و خدمات خود را به دیگران در هر زمینه ای تشریح کنند.دانش آموزان در ارسال و انجام تکالیف رقابت داشته باشند.دانش آموزان مطالعات فرادرسی داشته باشند و در کلاس عنوان کنند و اطلاعات را رد و بدل کنند.دانش آموزان پر تلاش کارهای خود و پروژه های خود را در کلاس بین سایر بچه ها تشریح کند و از آنها بخواهد نظرشان یا پیشنهادشان را بگویند.
تشویق و تنبیه دانش آموز
تقویت روحیه جستجوگریپرهیز از تشویق های مکرر مادیایجاد فضای رقابت برای هر فرد به صورت مستقلعدم مقایسه افراد با یکدیگر جهت جلوگیری از سرخوردگیاستفاده از تشویق های کلامی در مسیر پیشرفت دانش آموزان
دانش آموزان در عین حال که پشتکار داشته و صبور باشند باید با انگیزه و امید فعالیت خود را دنبال کنند.
 این انگیزه و امید را مربی باید با مهارت به دانش آموزان تزریق کند.
 تایید کار دانش آموزان به آنها امید می دهد.
 بحث در مورد کارشان همراه با انتقاد و عیب گیری و در عین حال با تشویق همراه باشد.
 این امید و انگیزه باید درونی باشد نه بیرونی، دانش آموز باید به صورت مداوم و نه مقطعی انگیزه داشته باشد این سخت ترین اصل ایجاد انگیزه است
از دانش آموزان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شان بپرسیم... آرزوها و علایق شان جویا شویم
 به دانش آموز مسئولیت میسپارم تا انگیزه وی تقویت شود.
 در جلسات مشاوره فردی در مورد هدف گذاری صحبت و گفتگو خواهم کرد.
 در جلسات مشاوره جمعی انواع هدف و نحوه دستیابی به آن را مطرح خواهم کرد.
با گفتگو با اولیا در انگیزه بخشی به دانش آموز اقدام موثر خواهم داشت.
 سعی در تشویق ها و تنبیه های درونی خواهم داشت ( با توجه به سن و سال و درک بچه ها از رفاقت و ... )
 تناسب با توانایی دانش آموزان، به آن ها مسئولیت بدهم.
 از مقایسه دانش آموزان با هم پرهیز کنم.
 برنامه ریزی و ایجاد نظم را به خود دانش آموز واگذار کنم.
 دانش آموزان برای مشکلاتشان، خودشان راه حل ارائه دهند.۵- استفاده از تشویق و تنبیه های بیرونی را به حداقل ممکن برسانم.
دادن مسئولیت به دانش اموزان متناسب با توانایی هایشانارزیابی عملکرد دانش اموزان در قبال مسئولیتی که پذیرفته اندتذکرات مستقیم و غیر ضروری به دانش اموزان ندهیم.استفاده حداقلی از تشویق و تنبیه های بیرونیپایبندی به اصل ازادی عمل حداکثری یعنی فعالیت ها تا حد امکان با انتخاب خود دانش اموز باشد.)
 پر رنگ کردن نقاط قوت
شرطی نکردن دانش آموزان
لذت بخش کردن فعالیت ها
 جایزه و تنبیه نداشتن
 یافتن استعداد ها و پرورش آن
فراهم ساختن یک فضای خوب و امیدوار کننده که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و انگیزه دانش آموزان شود
ا انرژی و فعال در کلاس حاضر و با دانش آموزان به صورت تعاملی رفتار کنم
در درس خود تمام تلاش خود را می کنم که برای دانش آموزان سنگ تمام بگذارم
سعی می کنم بین درسی که دانش اموزان با بنده دارند و مهارت هایی که در زندگی باید پیدا کنند یک ارتباط خوب داشته باشد5-تکالیفی به دانش آموزان می دهم که به رشد و تعالی آنها کمک کند (تکالیف هوشمندانه )
در دروس فصل آزاد دانش آموز به دنبال علایق خود می رود و آن را با دیگران به اشتراک می گذارد.
ارزشیابی کیفی دانش آموزان
نداشتن قفسه جایزه
نداشتن رتبه بندی دانش آموزان
ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت های ارزشمند
شرط نداشتن در انجام فعالیت ها
از تشویق و دادن جوایز امتناع می ورزم.ارزشیابی به صورت کمی صورت نمی گیرد.در کلاس اگر دخترمان وسیله ای فراموش بکند و بگوید مادرم برایم نگذاشت و یا اینکه فعالیت های آفلاین را ننویسد و توجیه کند که مادرم به من نگفت برای او تببین می کنم که شما خودت مسئول امور خودت هستی و مادر اگر کمکی می کند لطف ایشان است.اگر مواردی قانون است بعد از تببین آن توسط من یا مسئول پایه دیگر به صورت مستقیم بیان نمی کنم که نباید یا باید . مثلا اگر دخترمان دیر می آید بعد از تبیین موضوع نظم برای شروع کلاس من به او مستقیم تذکر نداده و با مراجعه به مسئول پایه برنامه ای مجزا برای آن دختر داشته ایم.اگر دانش آموزی در ارائه فعالیت امتناع کند مواخذه نمی شد.
توجه به نقاط قوت دانش آموز شناخت دادن نسبت به نقاط قوت و ضعف اجتناب از تذکر بیجا البته باید توجه داشت که نسبت به رفتارهای آسیب زا باید دقت داشت.دادن مسئولیت ها به خود دانش آموزان .پرهیز از مقایسه دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی.در برخورد با مسائل ، موضوعات  و مشکلات اجازه حل مسئله به خود دانش آموزان داده شود.در برخورد با مسئولیت ها و فعالیت بازخورد مناسب و به موقع دادن.
اعطای مسئولیت به دانش آموزان ، متناسب با توانایی های آنان.
 استفاده حداقلی از تشویق و تنبیه های بیرونی.
 از بچه ها خواسته شود که مراقبت از وسایل خود را بر عهده بگیرند واگر به مشکلی برخوردند خودشان راه حلی برای آن داشته باشند.
از مقایسه متربیان با یکدیگر پرهیز کنیم.
 از تذکرات مستقیم و غیر ضروری اجتناب کنیم.
تشویق و تنبیه های بیرونی زیاد استفاده نشود.
 محول کردن کارها به دانش آموزان در حد توانایی خود فرد،مثلا مرتب شدن کلاس و وسایلشان.
داوطلبانه بودن برخی کارها توسط دانش آموزان، مثلا شرکت در نمایش نامه کلاسی برای بیان یک مفهوم.
 انگیزه دادن به دانش آموزان با توجه به یادآوری نقاط قوتشان، مثلا اینکه شما این توانایی را دارید و میتوانید در جهت انجام این کار از آن استفاده کنید.
عدم مقایسه و تحقیر دانش آموزان.
 بعد از انجام دست ورزی با خود بچه ها وسایل را جمع می کنیم. مسئولیت پذیری
بچه  هایی که کارشان زودتر تمام شود به دوستانشان کمک می کنند. نوع دوستی و همدلی
 توجه بچه ها را به تمیزی کتای جلب می کنم و از آنها می خواهم تمیز بنویسند. نظافت
با خوشان قرار انجام تکالیف می گذارم و میخواهم به حرف و قولشان پایبند باشند.خوش قولی
 تا جایی که امکانش وجود داشت از تشویق‌های غیرکلامی استفاده نمیکنم.
بیشتر از اینکه به نتیجه توجه کنم، برای تلاشی که برای آن فعالیت انجام داده اهمیت قائل می‌شوم.
به نسبت توانایی هر دانش آموز به او مسئولیت های مختلف بدهیم.
مسئولیت های مختلف را مشخص کرده و با استفاده از تابلوی مسئولیت به دلخواه دانش آموزان آن مسئولیت ها را بین آنان تقسیم کنیم
 تشویق و تنبیه در امور را از برنامه کاری حذف کنیم.
درباره آینده و هدف های دانش آموزان بپرسیم تا متوجه شویم چه اهدافی در سر دارند.
در جهت رشد اهداف و انگیزه های هر دانش آموز به او کمک و راهنمایی کنیم.
توانایی دانش آموزان را تشخیص بدهیم و در هر زمینه که توانایی داشتند به آنان مسولیت بدهیمبعد از دادن مسولیت از تنبیه و تشویق استفاده نشود مگر مواردخاصتابلوی مسولیت را نصب کرده و هر دانش آموزی به دلخواه مسول میشود و مسولیت مورد نظرش را قبول میکندعواملی که مانع ایجاد انگیزه میشود را برطرف کنیمدر کلاس یا صبگاه دانش آموزآن از انگیزه درونی خود بگویند
 تشویق نوآموز به فعالیتی که آن را بدرستی انجام میدهد یا به آن علاقه دارد
 بهبود انگیزه در کودکان بر اساس فاکتور ایجاد لذت در کار
بهبود دادن انگیزه در کودکان به صورت دادن حس آزادی در کار و قدرت انتخاب او در کار
 به دانش آموز با توجه به توانایی هایش مسئولیت دهیم.
از دانش آموز بخواهیم تو انجام مسئولیت هایش مداومت داشته باشد.
به دانش آموز برای انجام مسئولیت انگیزه بیرونی ندهیم.
دانش آموز را تشویق به گرفتن مسئولیت کنیم
از دانش آموز بخواهیم مسئولیت خود را بخوبی انجام دهد.
مسئولیت محوله را به خوبی انجام دهدمسئولیت های خود را بدون انگیزه بیرونی انجام دهددر مسئولیت های خود را با توجه به رده سنی و توانمندی فردی مداومت داشته باشدپرورش دادن استعداد هااندازه توان فرد ازش توقغ داشته باشیم
متربی مسئولیت خود را به صورت کامل انجام دهد متربی مسئولیت خود را بدون انگیزه های بیرونی انجام دهد متربی فقط با توجه به استعداد فردی و سن مورد نظر در انجام مسئولیت خود مداومت به خرج دهدمربی بایستی بر اساس توانایی متربی به او مسئولیت دهد

 

 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران