رویدادهای مدرسه

بازی دقتی

فارس پایه دوم

فارسی دوم


خلاصه :

هدف بازی قدرت شنیداری ودیداری ودقت تمرکز هدف این بازی است

کاغذها به صورت مساوی ویکسان ازنظر تعداد کلمات به سه گروه تقسیم می شود. یک نفر از نفرات انتخاب می شود و وسط چیدمان کاغذ قرار می گیرد. یک کلمه اعلام می شود، بین تمام گروه ها نفر وسط مسئول پیدا کردن آن کلمه است. اگر بین ۵ ثانیه ۱۰ ثانیه گذشت و نتوانست پیدا کند اطرافیانش می توانند کمکش بکنند که بتواند کلمه را پیدا بکند و تحویل بدهد.  هرگروهی بتواند زودتر آنکلمه را پیدا بکند امتیاز آن کاغذ را  می گیرد. در انتها تعداد کلمات و کاغذ ها شمارش می شود و امتیاز داده می شود. در این بازی قدرت شنیداری و دیداری ودقت تمرکز هدف  می باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران