رویدادهای مدرسه

کلاس فارسی-بخوانیم

بازی فارسی-یافتن نشانه ها


خلاصه :

باسلام و ادب خدمت اولیای محترم-ارایه گزارش کلاس بخوانیم

بسم الله الرحمن الرحیم

در این بازی متربیان در گروه های سه نفره تقسیم شدند.
به هر گروه یک تاس تعلق می گیرد که بر روی وجه های مختلف آن کلماتی که صدای « آ » وجود داشت چسبانده شده بود.
در طرف دیگر کلاس، کارت های محتوی تصاویر کلمات بالا به همراه شکل نوشتاری آن به صورت در هم ریخته قرار گرفته بود.
در ابتدا یکی از اعضای گروه ( تاس انداز ) تاس را می اندازد  و به همراه عضو دیگر گروه ( یابنده ) مشغول پیدا کردن نوشته ی روی تاس در تصاویر به هم ریخته می کنند.
پس از تطبیق نوشته ی روی تاس با نوشته ی کارت، کلمه ی مورد نظر را به سرعت به عضو سوم گروه منتقل می کردند.
در مقابل عضو سوم گروه ( نقاش ) تخته ای کوچک قرار گرفته بود. او میباسیت در یک ردیف، تصویر مربوطه را نقاشی کرده و در مقابل آن جایگاه صدای « آ » در کلمه را بیابد.
در نهایت مربیان در مورد محصول نهایی ( جزئیات محتوای تخته ها ) با بچه ها گفت و گو می کردند.
این گفت و گو شامل توجه دادن متربیان به جایگاه نشانه ی « آ » در کلمات و حساسی شنیداری متربیان نسبت به این موضوع بود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران