مقالات

علمی


خلاصه :

مطالب جالب علمی

آیا می دانید کوچکترین استخوان در بدن انسان در گوش او قرار دارد

آیا می دانید رعد وبرق می تواند حرارتی معادل سی هزار درجه 

سانتی گراد تولید کند

آیا می دانید کودکانی که بیشتر از گیاهان و سبزیجات و مواد خام غذایی می خورند از دیگران با هوش تر هستند

آیا می دانید انسان در روز به طور متوسط پانزده هزار بار پلک می زند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران