آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت۲۶


۱۴ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۶:۰۱:۱۶
۵۹۹


تمرینات ضد حمله

گروه هاي مختلف بازيكن در چهار گوشه زمين تقسيم ضد حمله از يك دروازه بان شــروع مي شـــود . يــــار خودي وقتي مي دود كه دروازه بان تـمــاس ديـــدي با او برقرار كرده باشد . در صورتي كـــه يــك دروازه بــان براي گرفتن توپ درون دروازه قرار داده شــده ، بازيــكن وقتي استارت مي زند كه يــار او تــوپ را از دروازه بــان گرفته باشد ( شكل 93 ) .بازيكنان محوطه عقب توپ را محــكم بــه دروازه بــانپرتاب مي كنند . دروازه بان توپ را گرفــته و ســريــعا  دروازه بان توپ را به يك بازيكن گوش پاس مي دهد و اين نشانه آنست كه بازيكن گوش طرف ديـــگر بــراي انجام ضد حمله استارت بزند. او توپ را از بازيكن گوش اول دريافت كرده . به دروازه پرتاب مي كند ( شكل 95 ) . بلاك يا سد كردن  تمرينات بلاك بازيكنان به گروه هاي سه نفر تقسيم مي شوند ( بدون توپ ) بازيكن شماره يك بازيكن دفاع را بلاك مي نمايد ، در عين حالت بازيكن شماره سه از انجام حركت گول زدن از منطقه بلاك شده به طرف دروازه حركت مي نمايد ( شكل 97 ) .در تمرينات بلاك ، نفر بلاك كننده چرخش نموده ، پس از دريافت پاس به طرف دروازه شوت مي نمايد ( شكل 98 ) .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.