آموزش

آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت پنجم


خلاصه :

آموزش دریبل کردن و تمرینات دریبل

دريبل كردن: حمل توپ يا زدن ان به زمين توسط يك دست بوسيله يكي از بازيكنان از نقطه اي به نقطه ديگر را دريپل مي نامند.براي فرار از يار مقابل يا اجراي يك تاكتيك به خصوص توسط بازيكنان از دريبل استفاده مي شود. زمان دريبل كردن در هندبال حتما بايد از مچ دست استفاده شود و چون مساله سرعت و فرار مطرح است ، بهتر است توپ را در جلو خود به زمين بزنيم تا تسلط بيشتري بر آن داشته باشيم .آموزش دريبل كردن : براي آموزش دريبل كردن بايد نكات زير در نظر گرفته شود :انگشتان دستي كه با آن دريبل مي كنيم كمي باز باشد .توپ را در جا يا در حال حركت به جلو با يك دست به زمين فشار دهيم .حركت دست از طرف بالا به پايين باشد .هدايت توپ از ارتفاع كم انجام مي شود .در حين انجام دريبل دست عمل كننده بايد روي توپ قرار داشته باشد بدون آنكه آن را نگه داشت .حركت دست مي بايستي حالت ارتجاعي از آرنج و مچ داشته باشد .به توپ نبايد ضربه زد يا آن را با نوك انگشتان هدايت كرد .هدايت توپ بايد با سرعت دويدن هماهنگي داشته باشد .در حين انجام دريبل ساعد ، مچ دست و انگشتان عمل حركتي را در مسير دلخواه هدايت و نيرويي كه لازم است به كار برده شود . تمرينات دريبل با دست راست از يك طرف به طرف ديگر زمين ، برگشت با دست چپ ( در حالت هاي راه رفتن و دويدن و … )دريبل به صورت راه رفتن ، ضمن دريبل كردن ، رد كردن توپ از زير پاها و پشت بدن با استفاده از هر دو دست .اين تمرين با كمك موانع را مي توان در پشت محوطه دروازه به لحاظ نزديك بودن بيشتر به موقعيت بازي انجام داد . بازيكنان اين تمرين را مي توانند با يك يا دو توپ انجام دهند . راه رفتن و دويدن در حالت دريبل كردن مابين موانع از هر دو طرف انجام شود بازيكنان دو به دو تمرين دويدن سايه اي را انجام مي دهند . اين تمرين براي شخص تعقيب كننده بسيار مفيد است ، زيرا او بايد به توپ و نفر جلويي كاملا توجه كند .بازيكنان دو به دو بدون آن كه توپي را دريبل كنند ، نفر جلويي مي تواند بدون مزاحمت به طور سريع ، سرعت و جهت را عوض كنند و نفر پشت سر او را تعقیب کند .بازيكنان در گروه هاي چهار نفري پشت دايره اي قرار مي گيرند . چهار بازيكن توپ را مارپيچ با به كار گيري دست و انگشتان و تاكيد روي عمل مچ دست و با تعقيب دست به طرف يارانشان دريبل مي كنند وبايد حتما از ميانه ي داره عبور كنند . توپ در حال دريبل تحويل داده مي شود . بازيكنان حق ندارند با يكديگر برخورد كنند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران