آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت هشتم


۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۰۵:۳۷:۱۹
۱۷۷
۰


تمرینات پرتاب ضربه ای

پرتاب ضربه اي با دورخيزوظايف تمرين : وظايف فشرده اي براي تمرين مي باشد كه مهارت هاي تكنيكي بازي مانند پرتاب ضربه اي با دورخيز را نزديك به بازي تمرين كرد . در اينجا نزديك به بازي به اين معني است كه پرتاب را در شرايط تمريني انجام داد كه در بازي پيش مي آيند . اگرچه نسبت به موقعيت هاي فشرده بازي كمي ساده تر هستند.دروازه به عنوان هدف در نظر گرفته مي شود و تمرين كنندگان بايد از گوشه هاي زمين پرتاب هاي ضربه اي به صورت مستقيم و يا با قوس به دروازه انجام دهند ، سعي شود پرتاب ها از روي خط پرتاب آزاد با دورخيز ريتمي انجام شود . اين تمرين را مي توان به صورت مسابقه انفرادي و يا گروهي انجام داد . توپ را بايد با دورخيز كوتاه از پشت خط ميانه با هدف به دروازه پرتاب كرد . دو بازيكن توپ ها را به طرف خط مياني بر مي گردانند بعد از مدتي تمريـــن از علامت گذاري هايي كه در دروازه گذاشته مي شـــوند  استفاده مي شوند هدف تمرين اين است كه پرتاب ضربه اي را از محل هاي گوناگون به دروازه انجام داد . توپ دريبل داده مي شود و از ريتم سه قدم به دروازه پرتاب مي شود .   تمرين كنندگان به ۶ گروه تقسيم مي شوند ، هر يك از گروه ها وظيفه دارد توپ را با پرتاب ضربه اي به يـاران خاص پاس دهد . هربازيكن پاس دهنده بايد به دنبــال توپ پاس داده شده خود بدود ، نبايد توپ را از دســت بدهد و نبايد با هيچ كس برخورد كنـــد . بازيكــــنان دريافت كننده توپ بايد توپ را در حال نفــــوذ بــــه طرف جلو ( حركت به جلو ) گرفته و بــه وسيـــــله ي انواع مختلف پاس ها به ياران پس بفرستند .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط