آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت دهم


۰۱ خرداد ۱۳۹۶ / ۰۵:۲۹:۳۵
۱۹۵
۰


آموزش پرتاب شیرجه ای و تمرینات این پرتاب

پرتاب شيرجه اي پرتاب شيرجه اي ، پرتاب مخصوص بازيكنان خط زن ( بازيكنان محوطه دايره ) است زيرا آن ها همواره به وسيله بازيكنان مدافع تحت فشار هستند و با اين نوع پرتاب بايد خود را از چنگ مدافعان رها سازند . در اين نوع پرتاب آمادگي پرتاب به وسيله قراردهي پاي جلو و عقب آوردن شانه دست پرتاب كننده صورت مي گيرد . همزمان با آمادگي پرتاب ، شيرجه زدن در مسير پرتاب مرحله اصلي پرتاب را به وجود آورده و باعث به وجود آمدن نيرو به وسيله كشيدن پاها و كاربرد تهيگاه (باسن) و كمر ونيز حركت ضربه اي مانند دستها مي شود. حركت پرتاب با كشيدگي كامل بدن و انگشتان به پايان مي رسد . بازيكنان راست دست ابتدا با دست چپ با زمين تماس پيدا كرده و مرحله پاياني را هدايت مي كنند كه بايد فرودي نرم باشد . اين تنها وقتي ممكن مي شود كه فرود پشت سر هم روي دو دست به يك غلت خوردن روي سمت دست پرتاب تبديل شده و به اين ترتيب شدت افتادن را بگيرد . در اين نوع پرتاب همان طوري كه از نامش پيداست ، بازيكن ابتدا شيرجه رفته و سپس شوت مي نمايد   در هنگام پرتاب هاي ۷ متر ، پرتاب هاي شيرجه اي روبه رويي بيشتر به كار گرفته مي شوند . مرحله آمادگي پرتاب در اين نوع پرتاب مدتي زيادتر به طول مي انجامد و در موقعيت هاي بازي كمتر ديده مي شود     براي رهايي از چنگ مدافعان ، براي شروع حالت قدمي مناسب تر است زيرا در اينجا بدون تدابير مخصوص مي توان شانه دست پرتاب كننده را براي مطمئن كردن توپ به عقب آورده و حالت پرتابي به خود گرفت اگر بازيكن مدافع در طرف دست پرتاب كننده قرار داشت ، شيرجه بايد مايل به طرف جلو و به صورت جدا شدن از مدافع صورت گيرد   تمرينات پرتاب شيرجه ايدر حالت قدم گذاري شانه دست پرتاب كننده را كاملا به عقب آورده و به گوشه بالا دروازه پرتاب مي كنيم . بعد از آن كه همه بازيكنان پنج بار توپ را پرتاب كردند يك دروازه بان درون دروازه قرار گرفته و بازيكنان پشت سر هم توپ را پرتاب مي كنند  بعد از چند قدم دورخيز ، پرتاب شيرجه اي را مي توان به پرتاب پرشي شيرجه اي تبديل كرد . پرش را مي توان به پرتاب پرشي شيرجه اي تبديل كرد . پرش را مي توان با استفاده از يك تخته پرش و يك تشك نرم انجام داد تا تمرين با شدت بيشتري صورت گيرد يك بازيكن در لبه تشك ايستاده و توپي را در اختيار دارد .بازيكن ديگري پس از راه رفتن يا دويدن توپ را از او گرفتهو به دروازه پرتاب مي كند  يك بازيكن در لبه ي تشك ايستاده و توپي را در لحظه اي كه يار شروع به دويدن مي كند به بالا پرتاب ميكند به طوري كه يارش آن را بعد از پرش يا در حال پرش گرفته و به دروازه پرتاب كند   پرتاب شيرجه اي از پهلو در جهت دست پرتاب كننده ۶- پرتاب پرشي از پهلو در خلاف جهت دست پرتاب كننده – پرتاب خم شده
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط