بخش نوشته‌های محمود صالحی

تصاویر منتخب کاربران


ناهار خوران

ناهار خوران

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه