بخش نوشته‌های سعید شعبانی
مدرسه میزان

تصاویر منتخب کاربران


تزئین مدرسه توسط دانش آموزان

تزئین مدرسه توسط دانش آموزان

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

ظهرهای میزان

ظهرهای میزان

تزئین مدرسه توسط دانش آموزان

تزئین مدرسه توسط دانش آموزان

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم

اردوی همگانی پایه هشتم