بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


مراحل تقویت صدا به ترتیب

مراحل تقویت صدا به ترتیب

برد آمپلی فایر

برد آمپلی فایر

آی سی تقویت کننده صدا که تقویت صدا کار او است

آی سی تقویت کننده صدا که تقویت صدا کار او است

آی سی تقویت کننده صدا که تقویت صدا کار او است

آی سی تقویت کننده صدا که تقویت صدا کار او است

برد پری آمپلی فایر

برد پری آمپلی فایر

آی سی تقویت کننده صدا که تقویت صدا کار او است

آی سی تقویت کننده صدا که تقویت صدا کار او است