۳۳۸۹۸
۴۵۶

-- کتاب خوانده‌ام

۹۸ محتوا

۳۷ دیدگاه

۶۸ فیلم

۳۲۰ عکس

۴ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۷ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

در كلاس رياضي چه ميگذرد؟(1)
 ايران از پنجره ميزان
گزارش دوم طرح سواد اقتصادی دانش آموزان نهم
طرح پرواز
کلاس پروژه
روش میزان
کلاس فارسی
طرح پرواز
مخترع جوان
آزمایشگاه
اهدای تندیس های طرح پرواز
از مایش علوم هفتم دوم

...