تورانی

دانش آموز مدرسه میزان (هفتم)


آخرین ارسال‌های من

۵ ماه پیش
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

1
داستان راستان
نقاشی رنگ روغن
فوتبال
پینگ پنگ
۲ ماه پیش تحقیق میدانی:معلم راهنما

سلام شرکت کردم

۲ ماه پیش تحقیق میدانی هشتم

سلام وقت تمام شده بود

۲ ماه پیش سخنرانی های بعد از نماز

سلام شرکت کردم

۲ ماه پیش نظم و انضباط

سلام شرکت کردم

۳ ماه پیش بهداشت مدرسه

موفق باشید

۳ ماه پیش بازی های رایانه ای

موفق باشید

۳ ماه پیش لوازم کمک آموزشی

موفق باشید

۳ ماه پیش تحقیق میدانی

موفق باشید

پسران

دختران