۶۵۴۹
۱۰۴

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۱ محتوا

۱۳۲ دیدگاه

۱۵ فیلم

۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

خیلی زود دیر میشه
حوادث طبیعی
حامد زمانی قسمت اول
حامد زمانی قسمت دوم
نیمار در  قطر 2022
 موب های پنهان شده بازی ماینکرفت
یک معمای جالب (12)
کوتینیو
محمد صلاح
کوازار
world war z
امنیت و تهدید

...