۱۷۲۶۰
۲۴۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۶ محتوا

۲۶۴ دیدگاه

۲۲ فیلم

۶۶ عکس

۷ فایل

بیوگرافی


کرونا نگیریم صلوات

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

	تدوین فیلم با نرم افزار Adobe Premiere (دبیرستان دوره دوم)
geogebra
ستاره های راهنما
ستاره های راهنما
samsung galaxy s20
از احمد متوسلیان تا سردار سلیمانی
STADIA
عجایب هفتگانه
PlayStation 5
فواید چای
گزارش اول سرمایه گذاری ( سواد مالی)
ببر مازندران

...