۱۳۱۵۱
۲۷۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۶۸ محتوا

۳۵ دیدگاه

۹ فیلم

۱۲۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

هوای بهاری در زمستان
وقتی یک مجری می شوم!!
فیلم «تفکر و گفتگو»؛ هفته نهم
بستنی خواهرجان!!!
فیلم تفکر و گفتگو
جوجه تیغی
خواص حلوا ارده
آفتاب پرست
عقاب
آیا خورشید روزی نابود خواهد شد؟
حيوانات
طرح سلامت دهان و دندان

...