۳۲۵۹
۴۴

-- کتاب خوانده‌ام

۱۴ محتوا

۳۱ دیدگاه

۳ فیلم

۵۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

رایانه
رایانه
تکلیف رایانه
کارت دانش آموزی نسخۀ دوم
کارت دانش آموزی
معرفی نرم افزار edraw max
معرفی camtasia
شاه طوطی
برنامه photo director
کار رایانه
اقتصاد ژاپن و آلمان
آیا می توان به پیشرفت های اقتصادی آلمان ها دست یافت ؟

...