۳۲۲۳
۳۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۸ محتوا

۱۰ دیدگاه

۰ فیلم

۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

ضرر های زیاده روی در خوردن نسکافه
نگهداری گل
تایپ 10انگشتی
راه های جلو گیری از الزایمر
نگهداری گل
دریا قلی
نگهداری گل
کدام تیم ایرانی را دوست دارید
کدوم بازیکن خارجی رو دوست دارید
نگهداری از گل پتوس
کدوم بازیکن خارجی رو دوست دارید
نگهداری طوطی

...