۱۵۴۹
۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۲ محتوا

۲۳ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

فناوری های جدید در امکانات و ایمنی خودرو ها(تحقیق علوم )
آشنایی با قهرمانان ملّی، میرزا کوچک خان جنگلی
اتفاق بدی که باعث اتفاقی خوب شد
بچه ی بیمار
# من_قرآن_میخوانم
30 حدیث از پیامبر
معلم خصوصی رایگان در خانه
پیدا کردن مرکز تقارن و محور تقارن در اشکال هندسی
معرفی کتاب ایرانی گردان قاطرچی‌ها
جنگ نرم
آموزش نحوه استفاده از امکانات سایت مدرسه میزان

...