محتوای درسی

(پازل دو میخ)Two Nail Puzzle


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل دو میخ در این پازل دو میخ درهم فرو رفته را جدا می کنیم.
مواد لازم : با توجه به شکل دو میخ بلند را کچ کنید.
انتهای میخ ۱ را به حلقه ی میخ ۲ بگیرید. انتهای میخ ۲ را به حلقه ی میخ ۱ بگیرید.
نوک هر میخ را در حلقه ی میخ دیگر قرار دهید.
میخ ها را به جلو ببرید و بچرخانید تا میخ ها در هم قفل شوند.
بچرخانید تا میخ ها در هم قفل شوند.
هر دو میخ قفل شده اند و به سختی جدا می شوند.
فرآیندی که نشان می دهد دو میخ چگونه از یکدیگر جدا می شوند.
بچرخانید و میخ ها را از هم دور کنید.
با عقب کشیدن میخ ها را از یکدیگر جدا کنید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران