محتوای درسی

Heart Puzzle(‍‍‍پازل قلب)


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل قلب
دستبند سیمی /سیم قلبی لحیم شده
در این پازل در واقع شما باید حلقعه قلبی را از درون دستبند جدا كنید.
خط AB نمی تواند از داخل حلقه ی دستبند جدا شود.
قسمت Uقلب را مطابق شكل وارد حلقه ی دستبند كنید.
سپس بیرون بیاورید و A را از B جدا کنید.
حلقه یA را از درون قسمت Uشكل قلب B عبور می دهیم.
اكنون قسمت یو شكل قلب را از درون حلقه خارج می كنیم و قلب آزاد می شود.
قلب از چنگال دستبند رها شده است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران