محتوای درسی

Two "M" Puzzle(دو پازل Mشکل )


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

دو پازل ام شکل
دو سازه ی ام شکل مطابق بالا بسازید.
هر دو سازه ی ام شکل را از میله فولاد با سطح مقطع مربع بسازید. انتها ی هر دو را باز کنید. انتها های باز شده آ و ب را نزدیک یکدیگر کرده و هر دو را به هم قفل کنید.
انتها های باز هر دو سازه را بهم نزدیک کرده و با وارد کردن آنها را در هم قفل کنید.
انتها های باز دو سازه ی ام شکل را مطابق شکل حرکت دهید تا دو سازه در هم قفل شوند.
نمای کناری از دو سازه ی ام شکل درهم قفل شده.
در این وضعیت هر دو سازه ی ام شکل در هم قفل شده اند.
برای جدا کردن سازه ها از هم آنها را از انتهای بازشان ردیف کنید و آنها را با کشیدن از هم جدا کنید.
سازه های ام شکل جدا شده از هم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران