شعر من درباره فردوسی


۱۱ مهر ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۱:۴۱
۱۴۲
۶


شعر من درباره فردوسی

شه نامه را شهی پر آوازه خواند و بگفت

که آن کس که بود کین سخن را بگفت

که آیا جواهر چنین و چنان داشته

به دستان خود جواهر گران داشته

جواب زسوی نیک مردی آمد که شاه 

جهانی ز شعر در پیش چشمش چو کاه

اوبه ما اندکی لطف داشته

عجم زنده کرده عرب جای خود بنشانده

جواهر به راه سرزمین داده است 

سی سال زعمر خود بهر عجم داده است

شه که چنین آوازه بشنید بگفت

نام آن را بهر ما زود گوی

عجمی آمد به درگاه و بگفت 

به این به آن وزیرانت مگوی 

نام آن فردوسی طوسی بود 

شاعر ایران زمین فردوسی طوسی بود

برچسب‌های این مطلب:

تولیدات
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.