دلنوشت

منظومه ی شمسی

سیاره ی مشتری(برجیس) سیاره ی پنجم


خلاصه :

می خواهم درباره ی سیاره ی مشتری به شما توضیح بدم

مشتری،بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی است.

79ماه دارد.

10ساعت طول می کشد تا 1دور، دور خودش بچرخد.

مشتری سیاره ای توفانی است.

مشتری نزدیک به 1300برابر زمین است.

مشتری حلقه ی نازکی دارد.

گفته باشم حلقه ی دورش قمرشه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
خیلی خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران