رویدادهای مدرسه

🐇دشت هویج و خرگوش شکمو 🥕


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

🐇🥕🐇🥕🐇🥕🐇

از روز گذشته در دبستان دخترانه میزان،دروس مختلف در قالب فعالیت های متنوع دوره و جمع بندی می شود.یکی از این فعالیت های خلاقانه دشت هویج و خرگوش شکمو بود.

در این فعالیت به جمع بندی و دوره دروس مختلفی از فارسی پایه دوم پرداختیم.

و دخترانمان در دشتی از هویج می گشتند و هویج مناسب با هر خرگوش را به آن می رساندند.

🐇🥕🐇🥕🐇🥕🐇

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران