آموزش

تابع گلدانی و سرسره ای


خلاصه :

تابع های گلدانی و سرسره ای جزو تابع های قدر مطلقی مهم هستند که توی این مطلب بهشون می پردازیم . 

تابع گلدانی :

تابعی است که چون نمودارش شبیه گلدان است به آن تابع گلدانی می گویند . 

توابع گلدانی و سرسره ای

این تابع با معادله قدر مطلقی به این شکل بیان می شود : |y=|x-a|+|x-b

یعنی جمع دو قدر مطلق که داخلشان x منهای عددی می شود . 

مراحل رسم : ما سه خط باید رسم کنیم . ریشه های ما a و b هستند . حال :  

1. x>b و x>a داریم : y=2x-(a+b)

2. x<b و x<a داریم : y=-2x+a+b

3. (فرض می کنیم a از b بزرگتر است) b<x<a (نکته : علامت کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی است) داریم : y=a-b

حالا هر سه خط را رسم می کنیم و نمودار گلدانی تشکیل می شود . 

تابع سرسره ای : 

این تابع از وصل کردن یک دو خط موازی محور x ها توسط خطی دیگر تشکیل می شود . 

توابع گلدانی و سرسره ای

این معادله با قدر مطلقی به این شکل بیان می شود : |y=|x-a|-|x-b

یعنی تفریق دو قدر مطلق که داخلشان x منهای دو عددی می شود . 

مراحل رسم : ما سه خط باید رسم کنیم . ریشه های ما a و b هستند . حال :

1. x>b و x>a داریم : y=b-a

2. x<b و x<a داریم : y=a-b

3. (فرض می کنیم a از b بزرگتر است) b<x<a (نکته : علامت کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی است) داریم : y=-2x+a+b

حالا هر سه خط را رسم می کنیم و نمودار سرسره ای تشکیل می شود .

به جای a و b هر عددی می توانیم بگذاریم و نمودار ها را رسم کنیم . 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران