بخش واحد رسانه دبیرستان میزان دوره اول


تصاویر منتخب کاربران


سردار دل ها

سردار دل ها

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

تاریخ هفتم

تاریخ هفتم

تكنيك درفوتبال چيست ؟

تكنيك درفوتبال چيست ؟

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

مهدی رسولی شهادت حضرت زهرا

سردار سلیمانی

سردار سلیمانی

سردار سلیمانی

سردار سلیمانی

تكنيك درفوتبال چيست ؟

تكنيك درفوتبال چيست ؟