بخش رویدادهای عمومی (رویدادهای خارج از مدرسه)
دبیرستان۱ میزان (پسرانه)

تصاویر منتخب کاربران


اردوی امامزاده داوود

اردوی امامزاده داوود

مجمع قرآنی ميزان همچون سال‌های گذشته با شكوه فراوان برگزار می‌شود

مجمع قرآنی ميزان همچون سال‌های گذشته با شكوه فراوان برگزار می‌شود

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

آغاز یک جهاد دیگر

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

اردوی امامزاده داوود

اردوی امامزاده داوود