بخش رویدادهای عمومی (رویدادهای خارج از مدرسه)

تصاویر منتخب کاربران


حادثه نفتکش سانچی

حادثه نفتکش سانچی

دسته عزاداری راهنمایی

دسته عزاداری راهنمایی

اردوی امامزاده داوود

اردوی امامزاده داوود

مجمع قرآنی ميزان همچون سال‌های گذشته با شكوه فراوان برگزار می‌شود

مجمع قرآنی ميزان همچون سال‌های گذشته با شكوه فراوان برگزار می‌شود

درصد IQ در کشور های مختلف جهان

درصد IQ در کشور های مختلف جهان

گزارش وزير دارايی

گزارش وزير دارايی

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

آغاز یک جهاد دیگر

جهــــــاد ، بیست شد .

جهــــــاد ، بیست شد .

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه