۱۱۸۳۳
۱۱۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۹ محتوا

۲۸۸ دیدگاه

۳ فیلم

۳۵ عکس

۷ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

هدف چیست
چند جمله از بزرگان
ویروس کرونا چیست
چند کتاب برای وقت ازاد
خداوند کیست؟
اکسل و ویژگی های آن
publisher(رایانه)
فعاليت رسانه اي
پایه هشتم
پرسپولیس
زخم معده را چگونه کنترل کنیم
وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته در بزاق دهان

...