۳۷۸۲
۷۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۳ محتوا

۸۸ دیدگاه

۲ فیلم

۱۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

شهر آورد تهران
جغرافیا
چوب مسواک و خواص آن
مسواک زدن صحیح (بخش اول)
انقلابین و اعتدالین
ختم قرآن فاطمی دانش‌آموزان مؤسسه میزان
بچه ها خانه ی استاد اینجاست...
تف کاری درزندگی روز مره
چیستان
اسب
آسان پایین بیا
چه ماشینی را دوست دارید

...