۲۴۸۱۵
۵۴۲

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۰ دوست

...

کتاب‌ها

یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی
مدیریت زمان
فعالیت های آموزشی
رویکرد های آموزشی
اصول و فلسفه آموزش و پرورش تالیف محمدرضا شاه‌آبادی
کتاب 5 سطح از رهبری – جان ماکسول دوره آموزش NLP
تئوریهای سازمانی مدیریت

دانش و فناوری

مشاور آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش روش تدریس
آموزش ابتدایی
آموزش دروس ابتدایی و راهنمایی
آموزش هارت های رفتاری
کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی
رفتار و روابط انسانی درسازمانهای آموزشی
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی
اصول برنامه ریزی آموزشی
اصول مدیریت آموزشی
روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی
ئوریهای سازمانی مدیریت
مدیریت نیروی انسانی
نظارت و راهنمایی آموزشی
تجزیه‌و تحلیل ‌سیستمها و کاربرد آن ‌در مدیریت‌آموزش

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال
فوتبال دستی
فوتبال. والیبال. هندبال. بسکتبال. تنیس روی میز. بدمینتون. شنا.

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!