۲۴۷۱۷
۵۴۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۹ محتوا

۶۲ دیدگاه

۴ فیلم

۱۱۷ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۰ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

چیستان
عکس های عید
عکس های عید
نمونه تفکر هفته ۱۴
دوره ی ریاضی و فارسی
فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
نمونه تفکر هفته ۱۳ به قلم دانش آموزان چهارم
کلیپ هفته سیزدهم
تفکر هفته ی سیزدهم
تفکر و گفت و گو  هفته ی سیزده دهم
فعالیت منزل
نتیجه گیری

...