تولمی

همکار محترم آقای تولمی ( کمک معلم - دبستان۲ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

7
یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی
مدیریت زمان
فعالیت های آموزشی
رویکرد های آموزشی
اصول و فلسفه آموزش و پرورش تالیف محمدرضا شاه‌آبادی
کتاب 5 سطح از رهبری – جان ماکسول دوره آموزش NLP
تئوریهای سازمانی مدیریت
مشاور آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش روش تدریس
آموزش ابتدایی
آموزش دروس ابتدایی و راهنمایی
آموزش هارت های رفتاری
کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی
رفتار و روابط انسانی درسازمانهای آموزشی
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی
اصول برنامه ریزی آموزشی
اصول مدیریت آموزشی
روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی
ئوریهای سازمانی مدیریت
مدیریت نیروی انسانی
نظارت و راهنمایی آموزشی
تجزیه‌و تحلیل ‌سیستمها و کاربرد آن ‌در مدیریت‌آموزش
والیبال
فوتبال دستی
فوتبال. والیبال. هندبال. بسکتبال. تنیس روی میز. بدمینتون. شنا.
۵ سال پیش عکس های عید

زیارت قبول التماس دعای 😉

۵ سال پیش عکس های عید

زیارت قبول التماس دعای 😉

پسران

دختران