۱۵۳۰۰
۴۲۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۶ محتوا

۴۷۸ دیدگاه

۰ فیلم

۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بخش پذیری اعداد بر 7 و 11
آداب مطالعه
حیوانات عجیب و غریب و چندش آور
عجیب ترین هواپیما ها
شهید نوید صفری
چرا باید درسی راکه دوست نداریم بخوانیم ؟
تاثیر خط خوش در زندگی
چرا باید زود بخوابیم ؟دلایل اصلی زود خوابیدن
میوه های عجیب
کتاب خون دلی که لعل شد
آیا فیلم هابیت بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده؟
ستاره های راهنما

...