۱۰۳۱۴
۳۱۵

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۷ محتوا

۱۰۲ دیدگاه

۱۱ فیلم

۷۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بهترین سریال سال 99
عیدتان مبارک
همه برنامه‌های آموزشی ‌دوشنبه 19 خرداد ۹۹ از ۲ شبکه تلویزیون
امام خمینی
تسلیت ای مردم ایران
خورشید 2
خورشید
عروس هلندی چیست
خورشید و ماه
چیستان و معما
یاران ناب _ انتشارات یا زهرا

...