۳۳۴۷
۱۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۹ محتوا

۲۱ دیدگاه

۰ فیلم

۵ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مرز
جدول مفاهیم جامعه شناسان
نظریه آلفرد ماهان
نظریه رشد اخلاقی لارنس کلبرگ
اثر استروپ

...