نوشته‌های عباس رستمی

تصاویر منتخب کاربران


اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

اردوی دامغان

کرسی تلاوت

کرسی تلاوت

کرسی تلاوت

کرسی تلاوت

نخستین روز از فعالیت های تابستانی و آمادگی

نخستین روز از فعالیت های تابستانی و آمادگی

فعالیت های قرآنی مدرسه میزان

فعالیت های قرآنی مدرسه میزان

جلسه اولیاء پایه هفتم و هشتم

جلسه اولیاء پایه هفتم و هشتم